: CQ COLOGNE
levert u onafhankelijk advies voor het opsporen van conventionele explosieven conform de vigerende regelgeving, het Werkveld Specifiek Certificatie Schema voor de Opsporing van Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE) en het GMV.
Wij zijn dus geen uitvoerende - conform WSCS-OCE deelcertificaat A en /of B gecertificeerde - explosievenopsporingsfirma, en hebben dus geen buitengewoon belang aan de verwerving van uitvoerende werkzaamheden.
Onze frisse, adaptieve en op maat gesneden aanpak is voor vele van onze klanten - in de regel overheden - een verademing. Voor de oplossing van specifieke en complexe thema's m.b.t. het opsporen van conventionele explosieven grijpen zij daarom ook graag terug op onze kennis, ervaring en mentaliteit. We houden van de uitdaging.
Sinds de oprichting in 2007 werken we onafgebroken aan ons doel deze planeet te ontdoen van conventionele explosieven en dus - een veiliger erfenis.
We hebben onze basis midden in de Metropool Keulen en werken o.a. in Nederland.

: WIST U?
dat 15 tot 20 procent van de gebruikte conventionele explosieven op het moment van dienst weigert maar desalniettemin in een later stadium door toeval of opzet haar gevaarlijke kunsten ten toon kan brengen ?
Velen schuilen decennia onzichtbaar in de grond voordat hun aanwezigheid weer opgemerkt wordt; in de meeste gevallen gelukkig zonder dat hierbij ongelukken plaatsvinden.

: ELKE DAG
worden in de gebieden van de voormalige strijdtonelen niet ontplofte conventionele explosieven c.q. blindgangers gevonden. Als overblijfsel van eerdere oorlogen vormt hun aanwezigheid een potentieel risico voor toekomstige werkzaamheden in deze gebieden en dus voor de mensen die in deze verontreinigde gebieden moeten werken. Gelukkig biedt - in eerste instantie - de Arbeidsomstandighedenwet hier soelaas. Aanwezige risico's dienen vooraf geïnventariseerd, geanalyseerd en mogelijk geëlimineerd te zijn voordat in dergelijke gebieden andere werkzaamheden plaats kunnen vinden; natuurlijk graag binnen de planning, het gereserveerde budget en de wettelijke begrenzingen.

Wij begeleiden u stap voor stap door de benodigde fases van een onderzoek naar de aanwezigheid van conventionele explosieven volgens de Nederlandse wetgeving totdat de risico's op een verantwoorde manier zijn beperkt c.q. weggenomen.
Tijdens deze begeleiding zorgen wij tevens voor de onafhankelijke inhoudelijke toetsing van de aan dit onderzoek gerelateerde aspecten; uitvragen /offertes, historisch onderzoek, projectplannen met (projectgebonden) risico analyses, geofysisch onderzoek/detectie, opsporing van mogelijk aanwezige conventionele explosieven, leveren van kwaliteitseisen en controle, kostenoverzicht en beheersing, planning, management, communicatie, rol van erfgoed.

: DIENSTEN
die we aanbieden zijn hier algemeen gepresenteerd ; ze zijn alle door eerlijk vakmanschap gekenmerkt.

Historisch Onderzoek

Dit onderzoek moet op basis van de beschikbare feiten de volgende vragen beantwoorden; Zijn er (horizontaal/verticaal) conventionele explosieven in het onderzoeksgebied te verwachten ? Zo ja, hoeveel zijn er waar van welke typen te verwachten? Wat is hun verschijningsvorm? Welke risico's zijn door hun aanwezigheid te verwachten en hoe zijn ze te elimineren c.q. te beheersen.
Wij begeleiden dit proces door het doen van slimme uitvragen die verder kijken dan het nu en hier. We beoordelen historische onderzoeken van WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven op de technische, inhoudelijke, wettelijke, logische aspecten alsmede op de uitvraag en bruikbaarheid. Hoe accurater het onderzoek aan de voorkant is, hoe minder problemen u bij het vervolgtraject kunt verwachten.

Methoden voor het opsporen van conventionele explosieven

Er zijn verschillende methoden voor het opsporen van conventionele explosieven, maar ze zijn niet altijd allemaal even geschikt. Indien op de juiste manier ingezet kunnen ze een duidelijker beeld van de ondergrond en daarin aanwezige conventionele explosieven geven. Ook daarvoor geldt; hoe beter en scherper gedefinieerd kan worden waar en waarnaar gezocht moet worden, hoe beter hierop geanticipeerd kan worden.

Advies m.b.t. Project strategie

Elk project kan, ten gevolge van allerlei omstandigheden zoals regels en /of politiek complex zijn. Door de specifieke aspecten van een project, zoals de opsporing van conventionele explosieven (hierna OCE), te laten leiden en sturen door een specialist kunt u zich beter met het boven geschikte doel van het project bezighouden. Betere verantwoordelijkheid, meer kennis en kunde, mindere zorg.

Advies over het definieren van doelen

Wat opgespoord moet worden kan verschillen van wat opgespoord kan worden. De vraag wat opgespoord moet is meer het resultaat van de toekomstig geaccepteerde risico's dan van de absolute 100% vrij van explosieven situatie.

(Europese) Aanbestedingen

Wij adviseren onze klanten over de technische on- en mogelijkheden van explosievenopsporing bij uitvragen, zodat een optimaal verloop van een project van te voren vastgelegd kan worden. Onze kennis over de gecertificeerde bedrijven, onderzoek en evaluatie van uitgevoerde projecten van A tot Z kan gebruikt worden voor pre-kwalificaties.

Project Management

Wij sturen uw OCE (Opsporing Conventionele Explosieven) project; van klein, middel tot groot of heel groot, kort of lang, overzichtelijk of gecompliceerd.


: PROJECTEN
waar wij bij betrokken waren (en zijn) vindt u hieronder naar categorieën gepresenteerd. Details lichten wij graag in een persoonlijk gesprek toe.

Project Management voor OCE projecten

De smerende olie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Namens, sturende positie, supervisie, projectmanagement, communicatie, technische en kwaliteitsevaluatie, kwaliteitscontrole, kostencontrole en -beheersing, archivering. Alles vanuit een helikopter uitzicht.
Dagelijks werk.

Definieëren van (zoek) doel(-en) voor OCE projecten

Voor verschillende klanten hebben we het doel voor OCE projecten ontwikkeld. Een antwoord op 'Wat ga je waar waarom en hoe opsporen ?'
In de praktijk wordt dit door opdrachtgevers vaak gebruikt als extra check nadat WSCS-OCE gecertificeerde opsporingsbedrijven onderzoeken en/of offertes aangeleverd hebben.

Ondersteuning berekening Kosten van OCE projecten /Raadsbesluit/ Bijdragebesluit

Omdat OCE projecten in het verleden vaak synoniem voor kostenexplosie waren willen klanten graag van te voren per mogelijke onderzoeksfase (historisch onderzoek, detectie, benaderen) mogelijke kostenscenario's doorgerekend hebben zodat hiervoor budgetten gereserveerd kunnen worden.
Wij stonden aan de basis van meerdere lange termijn calculaties en de daarbij behorende kredietaanvragen incl. raadsbesluiten voor het in aanmerking komen van de tegemoetkoming van het Rijk in de zin van het 'Bijdragebesluit'.
Uiteraard rekenen we ook de plausibiliteit van externe kostenopgaven van bestaande - nog lopende -projecten voor u door.

Grote aanbestedingen

Sommige projecten zijn groot. Meerdere honderden hectares. Gebombardeerde gebieden, schietterreinen, test eilanden, buitengaatse dumpplaatsen. Te groot voor een normale aanbesteding, waarbij preselectie na uitnodiging van gespecialiseerde (en gecertificeerde ) OCE bedrijven om een betere balans prijs /kwaliteit te verkrijgen op z'n plaats is. Opstellen van modellen om bij aanbiedingen kwaliteitsfactors en prijs te kunnen kwantificeren en objectief te kunnen vergelijken.
Wij leverden de technische beschrijvingen en kwaliteitseisen /controle voor meerdere Europese aanbestedingen.

Gecompliceerde aanbestedingen

Sommige project zijn lastig (en daardoor gecompliceerd). Gebieden onder water, lekkende granaten, gedumpte en gemixte munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, Losse Fosfor en TNT, meerdere tonnen onontplofte /niet gedetoneerde conventionele explosieven in een sterk milieutechnisch vervuild militair gebied welke middels mechanische scheidingsmethoden veiliggesteld en geneutraliseerd moeten worden. Uiteraard zonder enig risico !
Wij leverden de technische beschrijving van het proces, kwaliteitsbeoordeling en controle aspecten en het ontwerp van een 'state of the art' bunker compartiment voor het neutraliseren onder chemische en explosieven condities.

Gelijktijdig onschadelijk maken van meerdere blindgangers in stedelijk gebied

Het is niet de dagelijkse gang van zaken als meer dan 20 blindgangers types 500 GP /1000 GP in een potentieel overstromingsgebied binnen korte tijd onschadelijk gemaakt moeten worden. Maar als dit ook nog moet gebeuren in speciale beschermingsconstructies tussen een wirwar van spoor-, water en snelwegen, primaire verzorgingsleidingen en naast een levendig stadscentrum is dit wel een zeer speciale, misschien wel eenmalige uitdaging.
Wij schreven het draaiboek en ondersteunden het ontwikkelen van de gebruikte beschermingsconstructie.

rekenmethode voor het bepalen van de maximale penetratiediepte van blindgangers

Heeft u zich al vaker afgevraagd hoe diep een blindganger eigenlijk in de bodem door kan dringen ?
Wij ook, en hebben deze vraagstelling bij één van onze opdrachtgevers t.b.v. een groot project neergelegd. Als deel van een professionele groep van wetenschappers is mede door ons een rekenmodel voor 2 typen blindgangers op basis van sonderingsgegevens ontwikkeld en getoetst tegen bestaande praktijkvoorbeelden uit Rotterdam (Proveniersbom), Vliegveld Leeuwarden, Piroc Eindhoven en Deventer. De positieve uitkomsten hiervan resulteren met een hoge mate van waarschijnlijkheid in een branche breed rekenmodel welke opgenomen wordt in het Werkveld Specifiek Certificatie Schema voor de Opsporing van Conventionele Explosieven (afgekort tot WSCS-OCE) in 2015.


: IMPRESSIE  

CQ COLOGNE
adres: Ewaldistrasse 12, 50670, Keulen, BRD
tel: + 49 221 1793915
mail: office [add] cq.nu
web: www.cq.nu
tax -id: DE 814944259
contact: drs. P. Folkersma

: INFO
Deze website wordt u uitsluitend ter beschikking gesteld door CQ COLOGNE namens haar eigenaars.
Mogelijke beeldrechten zijn van toepassing op de gebruikte luchtfoto's uit de archieven van de WUR (NL), het Kadaster (NL) en de RCAHMS (SCO).